Atıksu Arıtma

Atıksular, suyun evlerde, sanayide ve diğer ticari faaliyetlerde kullanılması sonucu kirlenmesiyle oluşur. Oluşan bu atıksuya toplama ve iletim sistemleri boyunca sızıntı, yağış ve yüzeysel sular karışmaktadır.

Arıtılmamış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi neticesinde atıksuların içerisinde bulunan organik maddelerin ayrışması sonucu alıcı ortamın oksijeni azalacak, anarobik ve septik şartlar oluşacaktır. Ayrıca atıksu bünyesinde bulunan azot ve fosfor sucul ortamlarda alg patlamasına sebep olacaktır. Atıksu, organik bileşikler, azot ve fosforun yanı sıra patojen mikroorganizmalar, toksik maddeler ve bir çok mikro kirleticileri de ihtiva etmektedir. Atıksu bünyesinde bulunan kirlilik, atıksuyun yaklaşık % 1- 1,5 katı kadardır. Arıtmadan maksat, atıksudaki bu kirliliğin % 95 ler mertebesinde arıtmaktır.

Atıksuyun hangi arıtma derecesine kadar arıtılması gerektiği, alıcı ortamın özümseme kapasitesine, hassasiyetine ve arıtılan suyun yeniden farklı amaçlar için kullanılması ihtiyacına göre değişmektedir. Evsel atıksuların arıtılması, birinci aşamada fiziksel, ikinci aşamada biyolojik ve üçüncü aşamada ise ileri arıtma proseslerinden oluşmaktadır.

Birinci aşamada, fiziksel işlemler sonucunda atıksuyla birlikte arıtma tesisine kadar taşınan ve çöp diye tabir edilen kaba malzemeler, yüzen (köpük, yağ vs) ve çökelen maddeler (kum), ikinci aşamada organik maddelerin biyolojik ve kimyasal oksidasyonu, üçüncü aşamada ise fiziksel ve biyolojik olarak arıtılamayan inert maddeler ve azot-fosfor giderimi prosesleri uygulanır.

atıksu-arıtma-tesisi
atıksu-arıtma-tesisi
atıksu-arıtma-tesisi
atıksu-arıtma-tesisi
atıksu-arıtma-tesisi
atıksu-arıtma-tesisi